sklep Strachotín
 

Ubytovací podmínky


Zákazník

Zákazníkem ubytovaným je osoba starší 18 let. Osoby ve věku 15 - 18 let se souhlasem svého zákonného zástupce. Osoby mladší 15 let mohou užívat služby v doprovodu osoby starší 18 let.

Vznik smluvního vztahu

Vznik smluvního vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem ubytování vznikne na základě objednávky (písemné, elektronické). Na základě objednávky ubytovatel rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi a to po dobu max. 5 dnů. Během této doby je nutno uhradit zálohu (50% z ceny poskytovaných služeb). Uhrazením zálohy potvrzuje zákazník, že se seznámil se službami, cenou, platebními a jinými podmínkami, všeobecnými podmínkami a zvláště stornovacími podmínkami. Uhrazením zálohy dává zákazník souhlas se všemi podmínkami. Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a po 5. dnech je rezervace zrušena a nabídnuta jiným zájemcům.

Platební podmínky

Záloha ve výši 50 % z celkové ceny je splatná během 5. dnů po objednávce hotově, nebo bankovním převodem. Doplatek je splatný nejpozději ihned po příjezdu do penzionu.

Záloha 50 % z celkové ceny ubytování a služeb se platí, je-li rezervace uskutečněna více než 60 dnů před nástupem ubytování

Celková cena ve výši 100 % za ubytování a služby se platí ihned při rezervaci, je-li uskutečněna méně něž 60 dnů před nástupem ubytování.

Stornovací podmínky

Zákazník má právo kdykoliv před započetím pobytu, ať už z vážných důvodů, nebo bez oznámení důvodu, odstoupit od smlouvy. Odstoupení je možné výhradně písemnou či elektronickou formou. Zákazník je povinen zaplatit následující storno poplatky:
60 - 0 dnů - 100% ze zálohy, nebo 50% z celkové ceny
60 - více dnů - 60% ze zálohy, nebo 30% z celkové ceny

Pozn.: poskytovatel ubytování je povinen v případě storna provést vyúčtování a nejpozději do 30 kalendářních dnů převést zbývající částku zákazníkovi

Doplatek za spotřebovanou elektrickou energii


V ceně za ubytování neni uvedena cena za spotřebovanou el. Energii. Ta se platí zvlášť při ukončení pobytu a před odjezdem hotově přímo pronajímateli.

Zrušení zájezdu ze strany ubytovatele.


Ubytovatel může před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy nebo po započetí ubytování smlouvu vypovědět v následujících případech:
a) Když zákazník vážně narušuje průběh pobytu, zákazníkovi přitom nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky.
b) V důsledku poskytnutí nesprávných či neúplných údajů zákazníkem (např. při vyplňování Smlouvy o zájezdu).
c)Rezervace, nebo předrezervace může být zrušena, pokud se změní počet osob v průběhu rezervace, či před zaplacením zálohy.
d) V důsledku tzv. "vyšší moci " , tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat. V tomto případě obdrží zákazník uhrazenou částku v plné výši zpět. Zároveň nemá nárok na žádné další náhrady.

Rozsah a cena služeb


A: Cena pobytu je cenou smluvní. Plná cena pobytu dle ceníku na www.podpalavske.cz Se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání platby na účet provozovatele.
B: Cena pobytu zahrnuje ubytování na pokojích v penzionu. Z účasti ubytování nevyplývá pro zákazníka právo na žádné jiné plnění a služby.
V penzionu jsou pokoje pronajímány samostatně, tzn. , že při neobsazenosti celého penzionu jsou zbývající místa nabídnuta dalším zájemcům.

Práva a povinnosti zákazníka


Ubytovatel může ubytovat pouze zákazníka, který se prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem. Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout zákazníkovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
Ubytování zákazníka ze strany ubytovatele je možné nejdříve od 15:00 hodin do 17 hodin v den nástupu (příjezdu). Prosíme zákazníky, aby upřesnili hodinu příjezdu.
Při předání Vás seznámíme s objektem penzionu, jeho součástmi a inventářem a předáme Vám klíče od vstupních dveří do penzionu.
Jako ubytovatelé si vyhrazujeme právo vyžádat si od zákazníka vratnou kauci na dobu pobytu ve výši 2000,- Kč.

Za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu zákazník.
Při ztrátě klíčů zaplatí zákazník škodu způsobenou ubytovateli ve výši 1000,- Kč. Za pronajímaný objekt, jeho vybavení a pozemek přilehlý s vybavením a stavbami je po dobu pobytu odpovědný zákazník.
Zjištěné nedostatky zákazník ihned nahlásí pronajímateli. Škody způsobené zákazníkem budou hrazeny z vratné kauce, která činí 2000,- Kč a platí se nejpozději v den ukončení pobytu před odjezdem.

V ceně pronájmu není obsaženo pojištění. Za úrazy, poškození či krádež majetku, za odcizení zavazadel,cyklistických kol a jejich příslušenství, motorových i nemotorových dopravních prostředků a jejich příslušenství v době a místě pronájmu odpovídá zákazník. Proto se doporučuje zákazníkovy uzavřít vhodné pojištění.

Pronajímatel nenese odpovědnost za případné škody na zdraví či majetku nájemce, nezpůsobené vinou ubytovatele.
Ubytovatel neodpovídá za škody vzniklé na funkčnosti elektrických či elektronických zařízeních zákazníků.

Ubytování je povoleno pouze pro počet osob a dobu, které je předem dohodnut. Toto se vztahuje i na pozemky, které k objektu patří. Pokud v objektu nebo na pozemcích patřících k objektu bude ubytován větší počet osob než bylo dojednáno, má ubytovatel právo okamžitě a bez náhrady pobyt všem ukončit.


Vstup do objektu je pouze bez obuvi, nebo ve vlastních přezůvkách (ne černá podrážka) - přezutí na chodbičce.


V den odjezdu je zákazník povinen vyklidit a opustit pokoje do 10:00 hodin a klíče odevzdat správci penzionu, který provede zběžnou kontrolu pokoje. Ubytovatel si před Vaším odjezdem překontroluje stav apartmánu a jeho vybavení. Bude-li vše v pořádku vrátí zákazníkovi složenou kauci.


Zákazník je plně odpovědný za škody na užívaném apartmánu, objektu, jeho zařízení a vybavení způsobené jím nebo ostatními zúčastněnými osobami.
Zákazník je povinen každou způsobenou škodu ohlásit a uhradit ubytovateli (nejpozději v den odjezdu).

V pronajatém ubytování je zakázáno mít zvíře, v opačném případě je ubytovatel oprávněn odmítnout zákazníka ubytovat a od smlouvy odstoupit, přičemž tento ztrácí nárok na poskytnutí v Potvrzené rezervaci uvedeného ubytování a/nebo služeb, stejně jako nárok na náhradu uhrazeného a nevyčerpaného ubytování a/nebo služeb, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.


Majitel, nebo provozovatel si vyhrazuje vstup do objektu kdykoliv, za účelem kontroly.


Za nevyužití služeb účastníkem ubytování se náhrada neposkytuje.

Uveřejňování

Klient bere na vědomí a akceptací těchto podmínek souhlasí s tím, že v rámci pořádaných akcí při ubytování (např. degustace) dochází k pořizování fotografického a filmového materiálu v rámci dokumentace jednotlivých akcí, které jsou poskytovány klientům. Klient souhlasí s tím, že ubytovatel je oprávněn tyto materiály uveřejňovat na svých webových stránkách, případně na propagačních materiálech za účelem dokumentace a propagace ubytovatele.

Ubytovací řád


Během užívání apartmánu a součástí penzionu je nutné dodržovat následující zásady:

 • 1. Vstup do penzionu i do pokojů pouze ve vlastních přezůvkách, nebo bos – přezutí na chodbičce při vstupu.
 • 2. Není dovoleno stěhovat, či přemísťovat nábytek, ani jeho součásti v místnostech ani nosit ven. (např. postele, deky, povlečení, HiFi, reproduktory apod.).
 • 3. Není dovoleno ubytování se zvířaty.
 • 4. Zákazník je povinen při odchodu z penzionu zhasnout všechna světla, vytáhnout všechny spotřebiče ze zásuvek, včetně všech nabíječek – může nastat samovznícení i v nepřítomnosti. Uzavřít okna – zvláště klademe důraz na uzavření střešních oken!!! – nečekaný déšť, nebo bouřka. Přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a zamčeny jak pokoje, tak vstupní dveře do objektu na dva západy.
 • 5. Při ztrátě, či znehodnocení klíče od hlavních dveří zákazník zaplatí 1000Kč – bezpečnostní zámky. Při ztrátě, či znehodnocení klíče od pokoje, či kolárny 200Kč.
 • 6. Je přísný zákaz v celém penzionu včetně pokojů a společenské místnosti rozdělávat oheň, nebo zde mít otevřený oheň (svíčky, vonné tyčinky apod.).
 • 7. V celém objektu je ZAKÁZÁNO kouření. Při každém zjištění je účtováno 2000Kč !!! Ke kouření je určeno místo venku.
 • 8. Nesmí být prováděny zásahy do elektrické instalace, či jakékoliv jiné instalace (internet, voda apod.).
 • 9. Není dovoleno brát do penzionu ani na pokoj kočárky a sportovní náčiní (kola apod.). Pro jejichž úschovu je vyhrazeno místo v kolárně.
 • 10. Není dovoleno používání cvičebních vzpěr, rozpěr, zvláště ne do dveřních zárubní.
 • 11. Zákazník se zavazuje udržovat pořádek v celém penzionu i přilehlém pozemku s posezením. Třídit odpad, skladovat a odvést na místo k tomu určené.
 • 12. Zákazníci jsou povinni se chovat v apartmánu a zvláště venku tak, aby neobtěžovali další občany ať už hlukem, kouřem z ohniště apod.
 • 13. Zákazník musí řádně pečovat o svěřený majetek. Šetří vodou a energiemi. Je povinen chovat se v apartmánu a v ostatních částech objektu tak, aby nevznikl požár. Také není dovoleno používat vlastních ohřevných a topných elektrospotřebičů.
 • 14. Zákazník je povinen parkovat vozidla na správcem určených místech. Při nedodržení pokynů může být zákazník z těchto soukromých parkovišť vykázán. V případě nedostatku volných parkovacích míst může zákazník parkovat na veřejném parkovišti v centru obce.
 • 15. Platba za spotřebovanou elektrickou energii se platí vždy při ukončení pobytu.
 • 16. Nástup zákazníka je možný od 15. – 17. hodin v den nástupu na ubytování. V den odjezdu je zákazník povinen vyklidit a opustit pokoje i penzion do 10:00 hodin.
 • 17. Před odjezdem všichni zákazníci sundají povlečení i prostěradla z použitých postelí (ponechají na postelích pro lepší kontrolu). Použité nádobí zákazník umyje, utře a poklidí. Venkovní prostory poklidí. Pokoje a společenskou místnost zákazník předá správci v uklizeném stavu. Klíče odevzdá správci penzionu, který provede kontrolu pokojů a stav penzionu i jeho vybavení.

Zpracování osobních údajů


Objednatel uděluje souhlas, aby jeho osobní údaje včetně rodného čísla uvedeného v potvrzení objednávky nebo ve smlouvě o ubytování zpracoval ubytovatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze odpovědným pracovníkům ubytovatele. Objednatel prohlašuje, že je zmocněn a objednávkou nebo podpisem smlouvy uděluje souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. rovněž i jménem všech uvedených v objednávce nebo na smlouvě o ubytování.

Při nástupu na ubytování, nebo začátku využití služeb musí se zákazník řídit a dodržovat tyto všechny podmínky.

Změna těchto všech podmínek nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění na www.podpalavske.cz nebo doručením jejího znění klientovi.

Tyto všechny podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2015


Naše speciality

Uzene klobásky k vínu

Klobásky v udírně

Kontakty

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Telefon +420 608 811 056 E-mail info@podpalavske.cz